Pondělí (17.05.2021) | SVÁTEK: Aneta | ZÍTRA: Nataša

cl

RTZ-100

Oblast použití

Ruční tlaková zkoušečka RTZ100 se používá pro zkoušení tlakových prostorů strojního zařízení předepsaným zkušebním tlakem až do maximálního přetlaku 10 MPa. Pro tlakování je nutno použít čisté neagresivní kapaliny o teplotě max. 50 °C a viskosity max. 50 mm2/s (voda, minerální oleje, petrolej, nafta) bez mechanických příměsí a kyselosti max. pH 5,8 při teplotě 20°C. Kapalinu je možno odebírat z vodovodu.

Konstrukční provedení

Ruční tlaková zkoušečka má tyto hlavní části: plunžrové čerpadlo s ruční pákou, sací a výtlačný kuličkový ventil, přepouštěcí ventil, manometr, sací a výtlačnou přípojku. Střídavého pohybu plunžru, který vyvozuje potřebný tlak, se dosahuje pákou, která je uchycena na čepu mezi bočnicemi. Uspořádání ventilu sacího a výtlačného je nad sebou. Tlak ve zkoušeném prostoru je kontrolován manometrem, který je našroubován přímo do tělesa čerpadla. Kapalinu k tlakování je nutno dodávat pod tlakem z vodovodu, případně nádrže umístěné tak, aby byl zajištěn nátok kapaliny do čerpadla. Přepouštění tlaku čerpadla do zkoušené části je provedeno přes výtlačný ventil a výtlačnou přípojku, kterou tvoří nátrubek pro přivaření tlakového potrubí.

Materiál

Těleso čerpadla je vyrobeno z válcované uhlíkové oceli o min. pevnosti 490 MPa. Plunžr a kuličky ventilů z korozivzdorné oceli, vodící pouzdra a sedla ventilů z barevných kovů, čepy a ostatní části z uhlíkatých ocelí jsou pozinkovány. Těsnící kroužky a manžety plunžru jsou z olejivzdorného materiálu, podnožky pod manometr z mědi.

Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 50°C
Teoretický průtok čerpadlem (při 48 dvojzdvizích): Q = 1,392 l/min
Maximální pracovní tlak: 10 MPa

Field of application

Hand pressure tester RTZ100 used for testing chambers machinery prescribed test pressure up to a maximum pressure of 10 MPa. For pressurizing is necessary to use clean non-aggressive liquids at temperatures up to 50 ° C and a viscosity up to 50 mm2 / s (water, mineral oil, kerosene, diesel) without mechanical impurities and acidity up to pH 5.8 at 20 ° C. Liquid can be taken from tap water.

Structural design

Hand pressure tester has the following main parts: Piston pump with hand lever, suction and delivery ball valves, pressure relief valve, pressure gauge, suction and delivery connection. AC plunger movement, which derives the required pressure is achieved by a lever that is attached to the pivot between the sidewalls. Arrangement of suction or discharge valve is above him. Pressure in the test area is controlled by a pressure gauge that is screwed directly into the pump casing. Pressurizing fluid to be supplied under pressure from the tap or tanks located so as to ensure the inflow of liquid into the pump. Rendered pressure pumps to the test section is made through the discharge valve and delivery line, which consists of coupling for welding of pressure piping.

Material

Pump casing is made of rolled carbon steel with min. strength of 490 MPa. Plunger and ball valves, stainless steel, guide bushings and valve seats made of nonferrous metals, bolts and other parts of the carbon steel is galvanized. Seals and gaskets are olejivzdorného plunger material, footstools under gauge copper.

Technical parameters

Maximum temperature of the transported liquid: 50 ° C
Theoretical pump flow (at 48 dvojzdvizích): Q = 1,392 l / min
Maximum working pressure: 10 MPa
© 2010 wrstainlesssteel.cz | Webdesign by ORSi